Home
 • IMPORTANT: A fost publicata lista operatorilor economici care nu au indeplinit obligatia de achizitie de CV pentru trim.III 2017

 • 01.11.2017
  Atribuire chei USB/Token suplimentare pentru accesarea PCSCV și PCTCV începând cu 01.11.2017


  Având în vedere dinamica procesului de atribuire a cheilor USB/Token pentru participanții la Piața de Certificate Verzi care nu dispun de astfel de chei pentru participarea la alte piețe centralizate și perioada de timp pe parcursul căreia, pentru a nu afecta rapiditatea procesului de atribuire a cheilor de acces pentru acești participanți s-a asigurat prioritatea acestora în atribuirea cheilor USB/Token pentru accesarea PCSCV și PCTCV, începând cu data prezentului anunț participanții la Piața de Certificate Verzi care dețin deja chei USB/Token pentru celelate piețe centralizate administrate în cadrul OPCOM pot solicita atribuirea unei chei suplimentare pentru accesarea sistemului de tranzacționare al PCSCV și PCTCV.
  În acest sens este necesar să fie înaintate două exemplare original ale Contractului de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la piețele centralizate OPCOM, adresa de înaintare și contractul fiind asumate prin semnătură de către reprezentantul legal al societății.
  Totodată, este necesar ca solicitanții să achite garanția de bună execuție precizată prin Contractul de comodat, în valoare de 750 Lei în contul OPCOM: RO71RNCB0074029217370107.

  Pentru alte detalii și clarificări vă rugăm să ne contactați prin e-mail la adresa pcbcv@opcom.ro.


 • 08.09.2017
  IMPORTANT
  : Au fost publicate Modelul pentru solicitarea transferului CV din contul de producator in contul de furnizor si Modelul pentru solicitarea de blocare in contul vanzatorului a CV pe website-ul OPCOM


 • 01.09.2017
  IMPORTANT:
  Tabele centralizatoare cu observatiile primite de la participanti pentru documentele de discutie publicate in data de 23.08.2017.

  1. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV – Procedura privind Înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea Participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi;
  2. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Convenția de participare la PCV;
  3. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi;
  4. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi;
  5. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura privind consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi;
  6. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV -Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă la Termen de Certificate Verzi;
  7. Tabel centralizator cu observatiile primate de la participantii la PCV - Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi;

 • 29.08.2017
  IMPORTANT:
  Participarea pe piețele centralizate anonime începând cu 01.09.2017.

  Prevederile Art. 2 alin. (1) din Ordinul ANRE nr. 77/18.08.2017 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 697/29.08.2017 au intrat în vigoare la data publicării iar Societatea "Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM" - S.A. asigură funcționarea piețelor centralizate anonime de certificate verzi începând cu data de 01.09.2017.
  În conformitate cu prevederile Art. 5. din Ordinul ANRE nr. 77/18.08.2017, ”Regulamentul de organizare și funcționare al pieței de certificate verzi” prevăzut ca anexă a Ordinului ANRE menționat ”intră în vigoare la data de 1 septembrie 2017”.
  În conformitate cu prevederile Art. 10 alin. 10.2 din Convenția de participare la Piața de Certificate Verzi, în vigoare până la data de 31.08.2017, respectiv : ”În ipoteza în care subsecvent încheierii prezentei Convenţii, conţinutul Convenţiei este modificat/completat cu aprobarea A.N.R.E., Părţile se obligă să respecte Convenţia aşa cum a fost modificată/completată cu aprobarea A.N.R.E. şi publicată pe website-ul ”Opcom” S.A. sau Participantul la PCV denunţă unilateral Convenţia de Participare, conform prevederilor Art. 8 din prezenta”, operatorii economici deja înregistrați la Piața de Certificate Verzi își mențin calitatea dobândită prin semnarea versiunilor anterioare ale Convențiilor de participare la piață și dupa data de 01.09.2017 dar pot decide retragerea de la piață urmare neacceptării noii Convenții de participare la piață modificată conform aprobării ANRE prin Ordinul ANRE nr. 77/18.08.2017 .
  Având în vedere precizările menționate ale cadrului de reglementare aplicabil, până la momentul publicării formei finale a Convenției de participare la piață, participanții la Piața de Certificate Verzi interesați în participarea începând cu data de 01.09.2017 la piețele centralizate anonime de certificate verzi pot să notifice OPCOM SA, prin scrisoare asumată de reprezentantul legal al societății sau imputerniciții acestuia cu privire la :

  • asumarea condițiilor care derivă din proiectul Convenției de participare la piață publicată ca document de discuție pe site-ul OPCOM SA în data de 23.08.2017 ;
  • solicitarea de alocare a unui cod de utilizator și a unei parole pentru accesarea sistemelor de tranzacționare ale piețelor centralizate anonime ;
  • solicitarea de alocare a unei chei de acces USB/Token.

  Participanții la Piața de Certificate Verzi care nu mai sunt interesați în participarea începând cu data de 01.09.2017 la Piața de Certificate Verzi trebuie să notifice OPCOM SA, prin scrisoare asumată de reprezentantul legal al societății sau imputerniciții acestuia cu privire la retragerea din calitatea de participant la piață.
  Totodată, menționăm faptul că pe Piața Certificatelor Verzi procesul de primire și verificare a confirmărilor pe proprie răspundere și de realizare a transferurilor în baza documentelor primite de la participanții la piață se derulează cu continuitate, în termen de maxim o zi lucrătoare de la data înregistrării documentelor conforme primite, indiferent de data primirii documentelor.
  Regulamentul de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi” aprobat prin Ordinul ANRE nr. 77/18.08.2017;
  Contract de comodat unic pentru cheia USB token necesară pentru accesul la PCSCV și PCTCV.
  Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puţin una din pieţe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.


 • 23.08.2017
  IMPORTANT:
  OPCOM supune consultării publice următoarele documente privind funcționarea și administrarea PCV conform OUG 24/2017:

  1. Procedura privind Înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea Participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi;
  2. Convenția de participare la PCV;
  3. Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime spot de certificate verzi;
  4. Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate anonime la termen de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi;
  5. Procedura privind consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi;
  6. Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă la Termen de Certificate Verzi;
  7. Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale "OPCOM" S.A. sau ale Participanților la Piața Centralizată Anonimă Spot de Certificate Verzi;
  8. Ghid de tranzacționare pe Piața Centralizată la Termen de Certificate Verzi (PCTCV);
  9. Ghid de tranzacționare pe Piața Centralizată Spot de Certificate Verzi (PCSCV);

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresa pcbcv@opcom.ro pâna la data de 29.08.2017


 • 21.08.2017
  IMPORTANT
  :
  La 1 septembrie 2017 expira valabilitatea certificatelor verzi emise in luna septembrie 2016 ale caror coduri încep cu 1608 și care au valabilitate 12 luni.
  La 1 octombrie 2017 expira valabilitatea certificatelor verzi emise in luna octombrie 2016 ale caror coduri încep cu 1609 și care au valabilitate 12 luni.


  Validarea ofertelor de cumpărare pentru Sesiunea de Tranzactionare 1 din luna august 2017, se va face corespunzător valorilor afişate pe pagina web a OPCOM SA, la sfârşitul zilei de 14.08.2017
  Următoarea sesiune de tranzacţionare CV pe PCCV :
  • Zilele din Intervalul de Ofertare sunt 16, 17, 18 august 2017
  Intervalul de timp în care se primesc oferte pentru tranzacţionare în fiecare zi din Intervalul de Ofertare este 9:00 - 14:00.
  • Ziua de Tranzacţionare este data de 21.08.2017
  • Numarul de CV valabile pentru tranzactionare pe PCV, la data de 14.08.2017: 9.639.178


  Pentru sesiunea de tranzacționare din data de 21.08.2017, în conformitate cu prevederile cadrului de reglementare in vigoare, următoarele termene sunt aplicabile pentru validarea dreptului de ofertare:

  1. Achitarea până la data de 14.08.2017 a componentei de realizare a tranzacțiilor pe PCCV corespunzător tranzacțiilor din Sesiunea de Tranzacționare martie 2017 (art. 6.5.1.1. din Procedura privind ofertarea, validarea și stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piața Centralizată de Certificate Verzi);
  2. Primirea până la data de 14.08.2017 a confirmărilor de încasare de la toți vânzătorii din Nota de Decontare pentru Sesiunea de Tranzacționare martie 2017 (art. 6.5.1.2. din Procedura privind ofertarea, validarea și stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piața Centralizată de Certificate Verzi).

  Este blocată participarea cu oferte a participanților care nu au îndeplinit cerința de la punctul 1) sau a cumpărătorilor pentru care nu a fost îndeplinită cerința de la punctul 2), în vederea realizării procesului de validare a ofertelor de vânzare/cumpărare de CV conform capitolului 6.5. din Procedura privind ofertarea, validarea și stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piața Centralizată de Certificate Verzi.

  Pentru sesiunea de tranzacționare din data de 21.08.2017 formularul de ofertă trebuie să conțină următoarele informații:

  Luna de Tranzacționare:

  AUGUST 2017

  Sesiunea de Tranzacționare:

  1

  Ziua de Tranzacționare:

  21.08.2017


 • 03.04.2017
  IMPORTANT
  : ca urmare a intrarii in vigoare a OUG nr. 24/30.03.2017 si avand in vedere Ordinul ANRE nr. 26/31.03.2017 privind abrogarea art. 1 si 2 lit b din Ordinul ANRE nr. 8/2017 privind aprobarea valorilor limita de tranzactionare a certificatelor verzi si a contravalorii unui certificat verde neachizitionat , noile valori de tranzactionare sunt:
  - Valoarea minima de tranzactionare: 132,0295 lei/CV (29,4 euro/CV)
  - Valoarea maxima de tranzactionare: 157,1780 lei/CV (35 euro/CV)

 • 13.02.2017
  IMPORTANT:

  In Monitorul Oficial partea I nr. 118/13.02.2017 au fost publicate noile limite de pret pentru tranzactionarea Certificatelor Verzi.
  Aceste limite de pret sunt:
  Pmin=133,0611 lei/CV (respectiv 29,4559 euro/CV)
  Pmax=271,0624 lei/CV (respectiv 60,0054 euro/CV)

  In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Pietei de certificate verzi aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 60/2015,
  - Art.39 alin. (4) "In cazul in care, pe parcursul perioadei de publicare a unei oferte initiatoare, valorile-limita de tranzactionare a certificatelor verzi sunt modificate prin ordin al presedintelui ANRE, iar pretul ofertei initiatoare nu se mai incadreaza in noile valori-limita de tranzactionare, se anuleaza licitatia respectiva, cu posibilitatea reluarii acesteia."
  - Art. 55 "Prețul CV din ofertele participantilor la PCCV trebuie sa se incadreze in scala de pret a CV. "


 • 25.01.2017
  IMPORTANT:

  Aplicarea prevederilor referitoare la menținerea calității de participant la PCV cu obligație de achiziție de certificate verzi:

  Vă reamintim faptul că în vederea menținerii calității de participant la PCV, cu obligație de achiziție CV, în conformitate cu prevederile art. 6.2.2.1.6. din Procedura privind înregistrarea, retragerea, suspendarea si revocarea participanților la/de la piața de certificate verzi, revizia 1, Aviz ANRE nr. 9/06.04.2016 și cele ale art. 3.6 din Convenţia de participare la PCV, revizia 6, Aviz ANRE nr. 8/06.04.2016, vă revine obligația să transmiteți până cel mai târziu în data de 31 martie a fiecărui an Declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu obligație de achiziție de CV conform Anexei 2 din Procedura privind înregistrarea, retragerea, suspendarea si revocarea participanților la/de la piața de certificate verzi împreună cu anexele corespunzătoare situației notificate.

  Modelul Declarației pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic cu obligație de achiziție de CV poate fi descărcat aici


 • 19.10.2016
  IMPORTANT
  : OPCOM supune consultării publice următoarele documente privind funcționarea PCV, modificate conform cerințelor Ordinului ANRE nr. 41/2016.
  Modificările propuse se regăsesc în text pe fond gri.

  "Conventia de participare la PCV, revizia 7"
  Procedura privind inregistrarea, retragerea, suspendarea si revocarea participantilor la/de la piata de certificate verzi, revizia 2
  "Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a Certificatelor Verzi și consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi, revizia 2"

  Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresa pcbcv@opcom.ro pâna la data de 26.10.2016.

 • 13.04.2016
  IMPORTANT
  :
  Au fost publicate Conventia de participare la PCV revizia nr. 6 si Procedurile operationale privind functionarea Pietei de Certificate Verzi, modificate conform Ordinului ANRE nr. 60/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.

  • Convenţia de participare la PCV, revizia 6, Aviz ANRE nr. 8/06.04.2016
  • Procedura privind inregistrarea, retragerea, suspendarea si revocarea participantilor la/de la piata de certificate verzi, revizia 1, Aviz ANRE nr. 9/06.04.2016.
  • Procedura privind ofertarea, validarea si stabilirea tranzactiilor cu certificate verzi pe piata centralizata de certificate verzi, revizia 6, Aviz ANRE nr. 10/06.04.2016.
  • Procedura privind decontarea tranzactiilor pe piata centralizata a certificatelor verzi, revizia 4, Aviz ANRE nr. 11/06.04.2016.
  • Procedura pentru situatiile de urgenta privind functionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare si/sau a cailor de comunicatie ale "Opcom" S.A. sau ale participantilor la piata centralizata de certificate verzi, revizia 2, Aviz ANRE nr. 14/06.04.2016.
  • Procedura privind functionarea si administrarea pietei centralizate a contractelor bilaterale de certificate verzi, revizia 1, Aviz ANRE nr. 12/06.04.2016..
  • Procedura pentru situatiile de urgenta privind functionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare si/sau a cailor de comunicatie ale "Opcom" S.A. sau ale participantilor la piata centralizata a contractelor bilaterale de certificate verzi, revizia 0, Aviz ANRE nr. 13/06.04.2016

 • 19.02.2016
  ATENTIE
  :
  In Monitorul Oficial partea I nr. 131/19.02.2016 au fost publicate noile limite de pret pentru tranzactionarea certificatelor Verzi.
  Aceste limite de pret sunt:
  Pmin=132,4045 lei/CV (respectiv 29,3971 euro/CV)
  Pmin=269,7247 lei/CV (respectiv 59,8856 euro/CV)
  In conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Pietei de certificate verzi aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 60/2015, Art.39 alin. (4) "In cazul in care, pe parcursul perioadei de publicare a unei oferte initiatoare, valorile-limita de tranzactionare a certificatelor verzi sunt modificate prin ordin al presedintelui ANRE, iar pretul ofertei initiatoare nu se mai incadreaza in noile valori-limita de tranzactionare, se anuleaza licitatia respectiva, cu posibilitatea reluarii acesteia."

 • 10.12.2015

  URGENT: ANUNŢ PENTRU PARTICIPANŢII LA PCV:
  Referitor la aplicarea prevederilor Ordinului ANRE nr. 117/19.11.2014, pentru modificarea si completarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pietei de energie electrica, aprobata prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 67/2013, cu toate modificările şi completările ulterioare, vă informăm că pentru a beneficia de prevederile Art. 25 alin. (6), Producătorii de energie electrică care îndeplinesc condiţiile punctului menţionat trebuie să transmită până cel târziu la 15.12.2015, o ”Declarație pe propria răspundere”, din care să rezulte că societatea respectivă se încadrează în categoria operatorilor economici care au obligaţia de achiziţie de Certificate Verzi, cărora le sunt aplicabile exclusiv prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) şi/sau c) din Legea nr. 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  Art. 8 - (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi include:
  a)………;
  b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;
  c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.
  Declaraţiile se vor face prin completarea formularului Declarație pe propria răspundere”, şi vor fi transmise scanate pe e-mail la adresa pcbcv@opcom.ro.


 • 30.06.2015
  Anunț important
  !
  OPCOM SA a finalizat procesul de implementare și testare a funcționalităților Registrului Certificatelor Verzi pentru consultarea de către participanții la Piața de Certificate Verzi a conturilor deținute în Registru.
  Începând cu data 01.07.2015 participanții la piață pot solicita accesul la conturile deținute în Registrul Certificatelor Verzi prin adresă semnată de reprezentantul legal sau împuterniciții acestuia prin care se comunică de asemenea și numele și datele de contact ale persoanelor desemnate să primească informațiile necesare instalării aplicației software pe stațiile de lucru proprii și datele de conectare necesare pentru consultarea conturilor proprii din Registrul Certificatelor Verzi.

  Adresele de solicitare a accesului pot fi transmise la nr. de fax: 021 3071 400 sau la adresele de e-mail secretariat@opcom.ro sau pcbcv@opcom.ro.


 • 30.06.2015
  Manualul utilizatorului pentru aplicația software RegCV care deservește Registrul Certificatelor Verzi pentru consultarea online de către participanții la PCV a conturilor proprii.


 • 19.5.2015
  IMPORTANT
  : În conformitate cu prevederile Regulamentului de organziare și funcționare al PCV, aprobat prin Ordinul 60/01.04.2015, respectiv:

  • Art. 33 alin. 2 lit. d, pentru CBCV încheiate pe Platforma Opcom  S.A.
  • Art. 45 alin. 2 lit. b, pentru CBCV negociate direct între participanţii la piaţa de CV prevăzuţi la art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
  • Art.72 alin. 3 pentru CBCV încheiate înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 23/2014:
   au fost publicate Confirmarile pe proprie raspundere privind incasarea Certificatelor Verzi PCBCV.
   Model :Confirmare pe proprie raspundere privind incasarea contravalorii CV vandute pe PCBCV ca urmare a licitațiilor pe platforma Opcom  S.A.
   Model : Confirmare pe proprie raspundere privind incasarea contravalorii CV vandute pe PCBCV.- CONTRACTE ÎNCHEIATE DIRECT


 • 18.5.2015
  IMPORTANT
  : consultare publică privind "Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la PCCBCV" și "Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la PCCV". Așteptăm observațiile și/sau propunerile dumneavoastră la adresele pcbcv@opcom.ro și pcv@opcom.ro pâna la data de 21.05.2015.

 • 12.01.2014

  URGENT!

  ANUNT PENTRU PARTICIPANTII LA PCV:

  Referitor la aplicarea prevederilor pct. 5.3.1. şi 5.3.2. din ”Procedura privind înregistrarea, retragerea, suspendarea și revocarea participanților la/de la PCV”, Aviz ANRE nr. 9/22.01.2014, precum şi ale pct. 3.3. din ”Convenţia de participare la PCV” - revizia 5, Aviz ANRE nr. 7/22.01.2014, vă reamintim că operatorilor economici înregistraţi ca participanţi la PCV le revine obligația/responsabilitatea transmiterii declarației pe proprie răspundere, conform modelului din Anexa 3 a procedurii, privind încadrarea/neîncadrarea în categoria operatorilor economici cu obligație de achiziție de CV, precizați la Art. 8 alin (1) din Legea nr. 220/27.10.2008 republicată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare
  Art. 8 - (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi include:
  a) energia electrică achiziţionată de furnizorii de energie electrică, destinată atât consumului final al acestora, cât şi vânzării către consumatorii finali;
  b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;
  c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.

  Declaraţiile se vor face prin completarea formularului ”Declarație pe propria răspundere”, şi vor fi transmise scanate pe adresa pcv@opcom.ro, până cel mai târziu în data de 23.01.2015.

  Subliniem că, în conformitate cu prevederile ”Procedurii privind înregistrarea, retragerea, suspendarea și revocarea participanților la/de la PCV”, aviz ANRE nr. 9/22.01.2014, participanţilor la PCV care până la data de 23.01.2015 nu au transmis declaraţia menționată, le vor fi aplicate prevederile pct. 6.2.2.1.9., pct. 6.2.2.1.10 şi pct. 6.2.2.4. din procedura menționată, respectiv vor fi suspendaţi de la tranzacţionarea pe PCV pentru o perioadă de 3 (trei) luni şi, ulterior, dacă nu înlătură cauza care a condus la suspendare, li se revocă înregistrarea la PCV.


 • Program PCV pentru perioada 22 decembrie 2014 – 05 ianuarie 2015

 • 28.10.2014

  IMPORTANT!
  Au fost publicate modelele pentru Confirmarile pe proprie raspundere privind incasarea Certificatelor Verzi pe PCCV respectiv PCBCV.
  Model Confirmare pe proprie raspundere privind incasarea contravalorii CV vandute pe PCCV. Confirmarile se vor transmite cu nr. de inregistrare utilizand antetul societatii, dupa caz.
  Model Confirmare pe proprie raspundere privind incasarea contravalorii CV vandute pe PCBCV. Confirmarile se vor transmite cu nr. de inregistrare utiliznd antetul societatii, dupa caz.


 • 01.09.2014 IMPORTANT! Revizia 5 a Convenției de participare la Piața Centralizată de Certificate Verzi a fost publicată în forma consolidată cu amendamentele din Avizul ANRE nr. 7/2014

 • A fost publicat Ghidul privind completarea ofertelor transmise pe PCCV în meniul ”Tranzacționare-Produse/Piața pentru Certificate Verzi/Proceduri Piața Centralizată a Certificatelor Verzi”


 • ANUNŢ IMPORTANT PENTRU PARTICIPANŢII LA PCV:

  Având în vedere prevederile  pct. 5.3.1. şi 5.3.2. din ”Procedura privind înregistrarea, retragerea, suspendarea și revocarea participanților la/de la PCV”, aviz ANRE nr. 9/22.01.2014, precum şi ale pct. 3.3. din ”Convenţia de participare la PCV”-revizia 5, aviz ANRE nr. 7/22.01.2014, vă reamintim că operatorilor economici înregistraţi ca participanţi la PCV le revine obligația/responsabilitatea transmiterii declarației pe proprie răspundere privind încadrarea/neîncadrarea în categoria operatorilor economici cu obligație de achiziție de CV, precizați la Art. 8 alin (1) din Legea nr. 220/27.10.2008 republicată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, conform modelului din Anexa 3  a procedurii menţionate.

  Față de cele de mai sus vă rugăm ca până cel mai târziu în data de 16.04.2014, să transmiteți pe adresa de e-mail pcv@opcom.ro, Declarația pe proprie răspundere menționată, semnată de reprezentantul/reprezentanții legali, ștampilată și scanată.

  Subliniem că, în conformitate cu prevederile ”Procedurii privind înregistrarea, retragerea, suspendarea și revocarea participanților la/de la PCV”, aviz ANRE nr. 9/22.01.2014, participanţilor la PCV care până la data de 16.04.2014 nu au transmis declaraţia menționată, le vor fi aplicate prevederile pct. 6.2.2.1.9., pct. 6.2.2.1.10 şi pct. 6.2.2.4. din procedura menționată, respectiv vor fi suspendaţi de la tranzacţionarea pe PCV pentru o perioadă de 3 (trei) luni şi, ulterior, dacă nu înlătură cauza care a condus la suspendare, li se revocă înregistrarea la PCV.


 • INFORMAȚII PRIVIND SESIUNILE 2 ȘI 3 DE TRANZACȚIONARE PE PCCV DIN LUNA MARTIE 2014.

  Pentru sesiunea 2 de tranzacționare pe PCCV din luna martie 2014:
  • Zilele din Intervalul de Ofertare sunt 13, 14, 17 martie 2014
     Intervalul de timp în care se primesc oferte pentru tranzacţionare în fiecare zi din Intervalul de Ofertare este 9:00 - 14:00.
  • Ziua de Tranzacţionare este data de 18 martie 2014

  Pentru sesiunea 3 de tranzacționare pe PCCV din luna martie 2014:
  • Zilele din Intervalul de Ofertare sunt 21, 24, 25 martie 2014
     Intervalul de timp în care se primesc oferte pentru tranzacţionare în fiecare zi din Intervalul de Ofertare este 9:00 - 14:00.
  • Ziua de Tranzacţionare este data de 26 martie 2014

 • Opcom a publicat Prețul Mediu Ponderat pentru cele mai recente 3 luni de tranzacționare pe PCCV, încheiate (decembrie 2013 – februarie 2014).» Detalii ...

 • ANUNŢ IMPORTANT PENTRU PARTICIPANŢII LA PCV:
  Referitor la aplicarea prevederilor Ordinului preşedintelui ANRE nr. 7/05.02.2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui ANRE nr. 88/11.12.2013 pentru aprobarea tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, vă informăm că în calitate de Participant la Piața de Certificate Verzi, trebuie să transmiteți în cel mai scurt timp, o ”Declarație pe propria răspundere”, din care să rezulte că societatea dumneavoastră se încadrează sau nu se încadrează în categoria operatorilor economici care au obligaţia de achiziţie de Certificate Verzi, cărora le sunt aplicabile exclusiv prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) şi/sau c) din Legea nr. 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  Art. 8 - (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se stabileşte obligaţia de achiziţie de certificate verzi include:
  a)………;
  b) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către un producător de energie electrică;
  c) energia electrică utilizată de un producător pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.

  Declaraţiile se vor face prin completarea formularului ”Declarație pe propria răspundere alăturat şi vor fi transmise pe e-mail la adresa pcv@opcom.ro


 • IMPORTANT PENTRU PARTICIPANŢII LA PCV:
  Au fost avizate:
  - Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a Certificatelor Verzi și consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi” cu Avizul nr. 11/05.02.2014 emis de Preşedintele ANRE.
  Aplicarea ”Procedurii privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a Certificatelor Verzi și consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi” va respecta observaţiile Autorităţii Competente stipulate la Art. 1 din Avizul ANRE nr. 11/05.02.2014.
  - Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la Piața de Certificate Verzi” cu Avizul nr. 12/05.02.2014 emis de Preşedintele ANRE.
  Aplicarea ”Procedurii pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale ”Opcom” S.A. sau ale Participanților la Piața de Certificate Verzi” va respecta observaţiile Autorităţii Competente stipulate la Art. 1 din Avizul ANRE nr. 12/05.02.2014.
  - Procedura privind ofertarea, validarea şi stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi” cu Avizul nr. 13/05.01.2014 emis de Preşedintele ANRE.
  Aplicarea ”Procedurii privind ofertarea, validarea şi stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi” va respecta observaţiile Autorităţii Competente stipulate la Art. 1 din Avizul ANRE nr. 13/05.02.2014.
  - Procedura privind decontarea tranzacțiilor pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi” cu Avizul nr. 14/05.02.2014 emis de Preşedintele ANRE.

  Aplicarea ”Procedurii privind decontarea tranzacțiilor pe Piaţa Centralizată de Certificate Verzi” va respecta observaţiile Autorităţii Competente stipulate la Art. 1 din Avizul ANRE nr. 14/05.02.2014.

 • IMPORTANT PENTRU PARTICIPANŢII LA PCV:
  Au fost avizate Convenţia de participare la Piaţa de Certificate Verzi - Revizia 5 cu Avizul ANRE nr. 7/22.01.2014, Procedura privind administrarea Pieţei Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi cu Avizul ANRE nr. 8/22.01.2014 şi Procedura privind înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi cu Avizul ANRE nr. 9/22.01.2013.

  Aplicarea Convenţiei de participare la Piaţa de Certificate Verzi – Revizia 5 va respecta observaţiile Autorităţii Competente stipulate la Art. 1 din Avizul ANRE nr. 7/22.01.2014.

  Aplicarea Procedurii privind administrarea Pieţei Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi va respecta observaţiile Autorităţii Competente stipulate la Art. 1 din Avizul ANRE nr. 8/22.01.2014.

  Aplicarea Procedurii privind înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi, va respecta observaţiile Autorităţii Competente stipulate la Art. 1 din Avizul ANRE nr. 9/22.01.2013.


 • IMPORTANT PENTRU PARTICIPANŢII LA PCV:
  Cu Avizul ANRE nr. 6/15.01.2013, a fost avizată ”Procedura privind modalitatea de tranzacţionare pe Piaţa Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi conform căreia contractele sunt atribuite prin licitaţie publică”.
  Aplicarea ”Procedurii privind modalitatea de tranzacţionare pe Piaţa Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi conform căreia  contractele sunt atribuite prin licitaţie publică” va respecta observaţiile Autorităţii Competente stipulate la Art. 1. din Avizul ANRE nr. 6/15.01.2013.


 • IMPORTANT:
  Referitor la înregistrarea participanților la PCV, vă aducem la cunoștință următoarele:

  1. Convențiile de participare la PCV, încheiate între S.C. Opcom S.A și participanții la PCV în perioada 10.02.2012 – 27.02.2013, au ca termen de încetare a valabilității data de 31.03.2013.
  2. În data de 27.02.2013 a intrat în vigoare Avizul ANRE nr. 9/27.02.2013, pentru ”Convența de participare la PCV” – Revizia 4, care prevede:

  2.1. cu data de 27.02.2013 și-a încetat aplicabilitatea Avizul ANRE nr. 10/10.02.2012, pentru ”Convenția de participare la PCV” – Revizia 3;
  2.2. în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a Avizului ANRE nr. 9/27.02.2013 (27.02.2013 – 27.05.2013), S.C. Opcom S.A. va actualiza Convențiile de participare la PCV încheiate între acesta și participanții la PCV.

  3. ”Convenția de participare la PCV” – Revizia 4, în format pdf, se găsește pe pagina Web a societății noastre, la adresa
  aceasta

  Pe cale de consecință, pentru păstrarea calității de participant la PCV, operatorii economici înregistrați la această piață trebuie să încheie cu S.C. Opcom S.A. noua Convenție, care va fi transmisă, în cel mai scurt timp, în două exemplare semnate în original și cu adresă de însoțire.

  Totodată, participanții la PCV au obligația de a asigura actualizarea documentelor și/sau informațiilor pe baza cărora au fost înregistrați la PCV, cu acte justificative acolo unde este cazul.

  Menționăm că neprelungirea Convenției de Participare la Piața de Certificate Verzi prin semnarea noii Convenții, conduce la revocarea de pe această piață.

 • În conformitate cu prevederile punctului 6.3.7. din Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a certificatelor verzi și consemnarea în Registrul certificatelor verzi a stării certificatelor verzi, avizată cu avizul Președintelui ANRE, nr. 16/10.02.2012, „OPCV verifică la data de 15 martie din anul următor anului de analiză starea certificatelor verzi din contul fiecărui operator economic cu obligație de achiziție de certificate verzi și calculează numărul de certificate verzi utilizate pentru îndeplinirea cotei de CV....“
  În consecință, data limită pentru care S.C. OPCOM S.A. va lua în considerare tranzacțiile cu CV pentru îndeplinirea cotei anului 2012 este 15 martie 2013.


 • • Sinteza observațiilor la documentul de discuție ”Propuneri de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a pieței de certificate verzi, aprobat prin Ord. Președintelui ANRE nr. 44/2011”. Descarcă aici (documentul pdf download PDF)(documentul Word download PDF)
  • Mecanismul propus de stabilire a tranzacțiilor pe PCCV. Descarcă aici (documentul pdf download PDF).


 • • ˮRegulamentul de constituire și utilizare a Fondului de Garantare a functionarii pieței de certificate verzi”. Descarcă aici (documentul pdf download PDF) (documentul Word download PDF).
  Așteptăm observațiile și propunerile dumneavoastră privind conținutul documentului la numărul de fax 021 315 50 59 sau la adresa pcv@opcom.ro, până la data de 31.10.2012.


 • Conform Legii 134/2012 pentru aprobarea OUG nr. 88/2011 privind modificarea și completarea Legii 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a energiei din surse regenerabile de energie, publicată in MO partea I nr. 505/23.07.2012, „În factura de energie electrică transmisă consumatorilor finali, valoarea certificatelor verzi se facturează separat față de tarifele/prețurile pentru energie electrică ......”

  Prețul mediu ponderat, conform Legii 134/2012, se calculează de către S.C. OPCOM S.A., se publică pe site-ul propriu și este utilizat la facturile către consumatorii finali.


 • IMPORTANT
  Conform adresei ANRE nr. 9517/27.02.2012, ca urmare a nefuncționalității website-ului www.anre.ro, S.C. OPCOM S.A. publică Ordinul Președintelui ANRE nr. 5/24.02.2012 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție certificate verzi aferentă anului 2011.


 • Vă informăm că au fost avizate de către ANRE, următoarele documente elaborate sau actualizate de S.C. OPCOM S.A., conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a PCV, aprobat prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 44/2011:

  Convenția de participare la Piața Certificatelor Verzi
  Procedura de înscriere a participanților la Piața de Certificate Verzi.
  Procedura privind ofertarea, validarea și stabilirea tranzacțiilor cu Certificate Verzi pe Piața Centralizată de Certificate Verzi
  Procedura privind decontarea tranzacțiilor pe Piața Centralizată de Certificate Verzi
  Procedura privind retragerea, suspendarea și revocarea participanților de la tranzacțiile de pe Piața Centralizată de Certificate Verzi
  Procedura pentru situațiile de urgență privind funcționarea defectuoasă a sistemului de tranzacționare și/sau a căilor de comunicație ale S.C. OPCOM S.A. sau ale participanților la PCCV
  Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a Certificatelor Verzi și consemnarea în Registrul certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi
  Procedura privind administrarea Pieței Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi