Home
 OPCOM: Proceduri Piata Contractelor Bilaterale a Certificatelor Verzi
Proceduri Piața Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi

 • 30.06.2015
  Anunț important
  !
  OPCOM SA a finalizat procesul de implementare și testare a funcționalităților Registrului Certificatelor Verzi pentru consultarea de către participanții la Piața de Certificate Verzi a conturilor deținute în Registru.
  Începând cu data 01.07.2015 participanții la piață pot solicita accesul la conturile deținute în Registrul Certificatelor Verzi prin adresă semnată de reprezentantul legal sau împuterniciții acestuia prin care se comunică de asemenea și numele și datele de contact ale persoanelor desemnate să primească informațiile necesare instalării aplicației software pe stațiile de lucru proprii și datele de conectare necesare pentru consultarea conturilor proprii din Registrul Certificatelor Verzi.

  Adresele de solicitare a accesului pot fi transmise la nr. de fax: 021 3071 400 sau la adresele de e-mail secretariat@opcom.ro sau pcbcv@opcom.ro.

  Manualul utilizatorului pentru aplicația software RegCV care deservește Registrul Certificatelor Verzi pentru consultarea online de către participanții la PCV a conturilor proprii.

 • 19.05.2015
  IMPORTANT
  : În conformitate cu prevederile Regulamentului de organziare și funcționare al PCV, aprobat prin Ordinul 60/01.04.2015, respectiv:
  • Art. 33 alin. 2 lit. d, pentru CBCV încheiate pe Platforma Opcom S.A.
  • Art. 45 alin. 2 lit. b, pentru CBCV negociate direct între participanţii la piaţa de CV prevăzuţi la art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
  • Art.72 alin. 3 pentru CBCV încheiate înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 23/2014:
   au fost publicate Confirmarile pe proprie raspundere privind incasarea Certificatelor Verzi PCBCV.
   Model: Confirmare pe proprie raspundere privind incasarea contravalorii CV vandute pe PCBCV ca urmare a licitațiilor pe platforma Opcom S.A.
   Model: Confirmare pe proprie raspundere privind incasarea contravalorii CV vandute pe PCBCV - CONTRACTE ÎNCHEIATE DIRECT
 • Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi, Aviz ANRE nr. 12/06.04.2016.
 • Procedura pentru situatiile de urgenta privind functionarea defectuoasa a sistemului de tranzactionare si/sau a cailor de comunicatie ale "Opcom" S.A. sau ale participantilor la piata centralizata a contractelor bilaterale de certificate verzi, revizia 0, Aviz ANRE nr. 13/06.04.2016
 • Procedura privind stabilirea datei de expirare a perioadei de valabilitate a Certificatelor Verzi și consemnarea în Registrul Certificatelor Verzi a stării Certificatelor Verzi” avizată cu Avizul nr. 11/05.02.2014 emis de Preşedintele ANRE.
 • Model ofertă de vânzare cu preţ minim pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate fixa.
  Model ofertă de vânzare cu preţ minim pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate variabila.
  Model ofertă de cumpărare cu preţ maxim pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate fixa.
  Model ofertă de cumpărare cu preţ maxim pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate variabila
  Model ofertă de vânzare (răspuns la oferta de cumpărare cu preţ maxim publicată) pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate fixa.
  Model ofertă de vânzare (răspuns la oferta de cumpărare cu preţ maxim publicată) pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate variabila.
  Model ofertă de cumpărare (răspuns la oferta de vânzare cu preţ minim publicată) pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate fixa.
  Model ofertă de cumpărare (răspuns la oferta de vânzare cu preţ minim publicată) pentru modalitatea de tranzacţionare PCBCV-cantitate variabila.

  Condiții de validare a ofertelor de răspuns
  Cadru de reglementare aplicabil:
  Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi, art.7.3.14:
  O ofertă de răspuns validă conține următoarele precizari:
  a) Codul de identificare al ofertei pentru care este organizată sesiunea de licitaţie și sensul de ofertare corespunzător ofertei de răspuns;
  b) Numărul de CV corespunzătoare ofertei publicate pentru care este organizată sesiunea de licitaţie.
  c) Preţul mai mare sau egal cu cel din oferta publicată pentru care este organizată sesiunea de licitaţie, în cazul licitaţiilor pentru oferte de vânzare cu preţ minim; prețul din oferta de răspuns nu poate fi mai mare decât prețul maxim de tranzacționare a CV legal stabilit.
  d) Preţul egal sau mai mic cu cel din oferta publicată pentru care este organizată sesiunea de licitaţie, în cazul licitaţiilor pentru oferte de cumpărare cu preţ maxim; prețul din oferta de răspuns nu poate fi mai mic decât prețul minim de tranzacționare a CV legal stabilit.
  e) Perioada de valabilitate a contractului conform contractului publicat împreună cu oferta inițiatoare.
  f) Semnătura reprezentantului legal al participantului.

  Condiții de acceptare a ofertelor inițiatoare și contractelor aferente în vederea publicării lor și organizării sesiunilor de licitație
  Cadru de reglementare aplicabil:
  Ordinul 60/2015 pentru Aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare al Pietei de Certificate Verzi art. 38 coroborat cu art. 6.2.3 din Procedura privind funcţionarea pieţei centralizate a contractelor bilaterale de certificate verzi şi administrarea pieţei contractelor bilaterale de certificate verzi.
  Pentru a fi acceptată o ofertă inițiatoare trebuie:

  • Să fie întocmită cu respectarea modelelor precizate prin procedura menționată și publicate pe site-ul OPCOM;
  • Să precizeze numărul de CV:
   1. Ca număr fix de CV;
   2. Ca număr variabil, definit printr-un interval căruia i se precizează valoarea minimă și valoarea maximă a numărului de CV ofertate;
  • Să propună un preț minim de vânzare ce nu poate fi mai mic decât prețul minim de tranzacționare a CV legal stabilit, în cazul ofertelor de vânzare cu preț minim;
  • Să propună un preț maxim de cumpărare ce nu poate fi mai mare decât prețul maxim de tranzacționare a CV legal stabilit, în cazul ofertelor de cumpărare cu preț maxim;
  • Să propună perioada de valabilitate a contractului bilateral de CV cu precizarea datei de intrare în vigoare a contractului , exprimată ca dată calendaristică sau în mod generic ca ”data semnării contractului”,și de încetare a valabilității, exprimată ca dată calendaristică.
  • Prin contractul aferent ofertei inițiatoare trebuie să fie precizat numărul de CV exact așa cum este acesta precizat prin ofertă.
  • Prin contractul aferent ofertei inițiatoare se poate prevedea ca prețul CV să fie:
   1. fix pe toată durata de valabilitate;
   2. exprimat printr-o formulă de calcul care conține exclusiv termeni determinați ori determinabili pe baza unor date publice, cu explicarea fiecărui termen. Formula propusă trebuie să ia în considerare prețul de atribuire a ofertei și prin aplicarea sa să nu afecteze ordinea concurențială a ofertelor de răspuns.
  • Contractul trebuie sa precizeze in preambul faptul ca partile incheie contractul in conformitate cu rezultatul sesiunii de licitatie organizata pe Piata Contractelor Bilaterale de Certificate Verzi, iar forma semnata va preciza inclusiv codul ofertei atribuite pe baza careia a fost incheiat contractul.