Home
 OPCOM: PEECFM Înregistrare
PMC - Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulamente

Înscrierea la Piața de energie electrică pentru clienții finali mari

La Piața de energie electrică pentru clienții finali mari se pot înregistra:

 • Titulari de licență de furnizare a energiei electrice sau operatori economici care îndeplinesc condiţiile art. 10 (5) al Regulamentului pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat cu Ordinul ANRE nr. 48/2013;
 • Clienti finali mari de energie electrică (consumator cu un consum anual mai mare de 70.000 MWh)

Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la Piaţa centralizată a contractelor bilaterale de energie electrică, însoțită de următoarele documente:

 • Convenţia de participare la Piața de energie electrică pentru clienții finali mari, două exemplare în original semnate și ștampilate de reprezentantul legal;
 • Contractului de comodat unic pentru cheia USB token necesară pentru accesul la PMC. Acesta trebuie depus în două exemplare în original, semnate și ștampilate de reprezentantul legal;
  Notă: Contractul de comodat este unic pentru accesul la PCCB-NC, PZU, PI și PMC. În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.
 • În cazul în care solicitantul este deja înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune după caz, numai documentele suplimentare specifice Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari (documente specifice) care nu au fost depuse anterior pentru înregistrarea la o altă piață centralizată, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit căreia documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare;
 • În cazul în care solicitantul nu este încă înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrica, va depune toate documentele specifice Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari (documente specifice).

Notă: Pentru confirmarea calității de client final mare, societățile interesate trebuie să depună în conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM SA – Anexa 3, punctul 18, Avizul tehnic de racordare prin care să fie confirmată o putere aprobată mai mare de 8 MW.
Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa de energie electrică pentru clienții finali mari sunt următoarele:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari (după caz);
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat - componenta de înscriere (după caz).

Documentație specifică pentru Piața de energie electrică pentru clienții finali mari:
 • "Regulamentul privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienții finali mari" ce a fost aprobat prin Ordinul președintelui ANRE nr. 55/21.12.2012.
 • "Procedura privind funcționarea Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari" ce a fost aprobată prin Avizul președintelui ANRE nr. 54/18.12.2013.
 • Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.
 • Tarife percepute de către OPCOM SA în calitate de Operator al pieţelor centralizate de energie electrică
 • Convenția de participare la Piaţa de energie electrică pentru clienții finali mari.
 • Act Aditional la Conventia de participare la piata – model pentru consemnarea modificarii datelor de identificare al participantilor la piata
 • Contractul cadru pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice, pentru perioade de livrare mai mari de un (1) an

Pentru clarificări vă stăm la dispoziție la adresa pmc@opcom.ro sau prin următoarele persoane de contact: