Home
 OPCOM: conventie, inregistrare
Piaţa Certificatelor Verzi - Regulament, înregistrare, convenție

Înscrierea la Piaţa de Certificate Verzi
La Piaţa de Certificate Verzi se pot înregistra operatorii economici (persoane juridice, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate) prevăzuţi la art. 10 alin (1) și alin. (2) din ROFPCV respectiv:

 • Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie acreditaţi de ANRE pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV.
 • Operatorii economici cu obligaţia de achiziţie de certificate verzi din PCV:
 • Furnizorii de energie electrică care achiziţionează energie electrică atât pentru consumul final al acestora, cât şi în vederea vânzării către clienţii finali.
 • Producătorii de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic.
 • Producătorii de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru alimentarea cu energie electrică a clienţilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.
 • Operatorul de distribuție și operatorul de transport și sistem care se asimilează furnizorului de energie electrică pentru alimentarea prin autofurnizare a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelelor electrice de distribuție/transport.
 • Producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie a căror decizie de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV a expirat/a fost retrasă și care se înregistrează ca participanţi la PCV în baza primei comunicări OTS de eliberare a CV, pentru tranzacționarea CV recuperate în condițiile art. 6 alin. (22) din Legea 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data expirării valabilităţii CV emise acestora.

Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la Piața  de Certificate Verziînsoțită de următoarele documente:

 1. Cererea de înregistrare a solicitantului ca Participant la PCV, conform modelului din Anexa 1 (original semnat).
 2. Convenţia de participare la PCV (două exemplare originale, semnate de reprezentantul legal al operatorului economic).
 3. Certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului (copie).
 4. Decizia ANRE privind acordarea Licenţei, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a deţine licenţă conform Legii 123/10.07.2012 (copie).
 5. Licenţa acordată de ANRE, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a deţine licenţă conform Legii 123/10.07.2012 (copie).
 6. Anexa cu unitățile de producere a energiei electrice aflate în exploatarea titularului Licenței, din Condiţiile asociate Licenţei – anexă la Decizia de acordare a Licenței, după caz, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile pentru a deţine licenţă conform Legii 123/10.07.2012 (copie).
 7. Decizia ANRE privind acreditarea pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în cazul producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie (copie), respectiv Decizia ANRE privind acreditarea preliminară pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV, în cazul producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie aflaţi în perioada de probe (copie), urmând ca la emiterea Deciziei de acreditare finală să transmită documentele de la punctele 5.1.1.3.4. – 5.1.1.3.7.
 8. Prima comunicare OTS de eliberare a CV pentru pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie a căror decizie de acreditare pentru aplicarea sistemului de promovare prin CV a expirat/a fost retrasă și se pot reînscrie ca participanţi la PCV, pentru tranzacționarea CV recuperate în condițiile art. 6 alin. (22) din Legea 220/27.10.2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, până la data expirării valabilităţii CV emise acestora.
 9. Avizul Tehnic de Racordare/Certificatul de racordare emis de Operatorul de Reţea la care este racordată capacitatea de producere a energiei electrice pe care o deţine producătorul de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru consum propriu, are obligaţia de achiziţie de certificate verzi din PCV, fără a deţine contracte de furnizare a energiei electrice încheiate cu consumatorii finali şi fără a îndeplini condiţiile legii pentru a i se acorda licenţă de către ANRE (copie).
 10. Declaraţia pe proprie răspundere a reprezentantului legal, din care să rezulte că operatorul economic pe care îl reprezintă se încadrează în categoria operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de CV, conform modelului din Anexa 2.
 11. Contract de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la PCSCV și PCTCV (2 exemplare originale, semnate de reprezentantul legal al operatorului economic și, după caz, ștampilate) conform modelului aplicabil publicat pe site-ul ”OPCOM” S.A.
 12. Document centralizator cu datele de înregistrare ale operatorului economic solicitant, care cuprinde:
    1. Operator economic solicitant: nume, adresă completă sediu social, adresă completă corespondenţă, număr de ordine în Registrul Comerţului, Cod Unic de Înregistrare Fiscală, telefon, fax, e-mail.
    2. Reprezentantul/reprezentanții legal/legali, care reprezintă și semnează în numele și pe seama societății orice document în relația cu ”OPCOM” S.A.: nume și prenume, telefon, fax, e-mail.
    3. Persoanele împuternicite de reprezentantul/reprezentanții legal/legali să reprezinte societatea și să semneze orice document în relația cu ”OPCOM” S.A.: nume și, telefon, fax, e-mail.
    4. Persoanele împuternicite de reprezentantul/reprezentanții legal/legali să tranzacționeze în numele și pe seama societății pe PCV: nume și prenume, telefon, fax, e-mail.
    5. Persoanele de contact responsabile pentru derularea corespondenţei cu  "OPCOM" S.A. privind participarea la PCV: nume și prenume, telefon, fax, e-mail.
    6. Banca şi codul IBAN al contului bancar.
    7. Persoanele de contact responsabile pentru derularea corespondenţei cu ”OPCOM” S.A. privind facturile: nume și prenume, telefon, fax, e-mail.

Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa de Certificate Verzi:
1. Depunerea unei scrisori de intenţie la OPCOM, însoțită de documentele specifice Pieței de Certificate Verzi;
2. Efectuarea plății facturii aferentă obligației de plată a valorii tarifului reglementat aferent PCV - componenta de înscriere (după caz).

Cadrul de reglementare aferent înregistrării la Piața de Certificate Verzi:

 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Pieţei de Certificate Verzi, aprobat prin Ordinul ANRE nr.77/2017.
 • Procedura privind Înregistrarea, retragerea, suspendarea şi revocarea Participanţilor la/de la Piaţa de Certificate Verzi
 • Convenţia de participare la Piaţa de Certificate Verzi;
 • Act adițional la Convenția de participare la piață – model pentru consemnarea modificării datelor de identificare al participanților la piață
 • Contractul de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la piețele centralizate OPCOM.
  Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețele centralizate de energie electrică, se va completa Actul adițional la contractul de comodat pentru accesul pe PCSCV și PCTCV
 • Act adițional la contractul de comodat pentru accesul pe PCSCV și PCTCV
 • Model pentru blocare coduri CV.
 • Model pentru transfer coduri din cont producător în cont de furnizor.

01.09.2017
IMPORTANT
! Menținerea calității de participant la PCV
Urmare a implementării prevederilor Ordinului ANRE nr. 77/18.08.2017, informăm participații la piață că își pot menține calitatea de Participant la Piața de Certificate Verzi doar prin semnarea Convenției de participare la piață.