Home
 OPCOM: Decontare, încasări şi plăţi pe Piaţa pentru Ziua Următoare
Activitatea de decontare pe Piaţa pentru Ziua Următoare - Descriere

 

Activitatea de decontare pe Piaţa pentru Ziua Următoare se realizează în conformitate cu regulile prevăzute în:

 • Ordinul ANRE nr. 82/2014 care aprobă „Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică”
 • Schema de Debitare Directă SEPA Business to Business reglementată prin Regulamentul BNR nr.2/2016 privind operațiunile de transfer de credit și debitare directă

În conformitate cu documentele menționate, au fost elaborate următoarele proceduri operaționale:

 • Procedura operațională privind constituirea, verificarea şi utilizarea garanţiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare;
 • Procedura operațională privind încasările şi plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa de energie electrică pentru Ziua Următoare;

 Mecanismul de contraparte

OPCOM S.A. are rol de contraparte pentru toate tranzacțiile încheiate pe Piața pentru Ziua Următoare (calitate de vânzător/cumpărător pe PZU), rol  care implică desfăşurarea următoarelor activităţi:

 • Emite facturi pentru energia electrică achiziționată de participanții la PZU;
 • Primește facturi pentruAvând în vedere  că  în conformitate cu prevederile pct. 6.9. valoarea zilnică a IDD/OP  se calculează pe baza valorii nete zilnice a tranzactiilor, ulterior lunii de livrare, se determină valorile aferente regularizărilor, pe baza facturilor emise de OPCOM S.A. și de Participantul la PZU, a încasărilor și plăților efectuate energia electrică vândută de participanții la PZU;
 • Stabilește obligațiile de plată/drepturile de încasare ale participanților la PZU;
 • Efectuează încasările precum și plățile aferente tranzacțiilor cu energie electrică din Piața pentru Ziua Următoare se efectuează prin intermediul Contului Central al Pieței pentru Ziua Următoare, deschis de OPCOM S.A. la Banca Cont Central;

Condiții necesare pentru participarea la tranzacții în PZU:

 • Pentru încasarea contravalorii energiei electrice vândute la prețuri pozitive/cumpărări la prețuri negative, Participantul va informa OPCOM S.A. asupra codului IBAN al contului care se va credita cu valoarea drepturilor de încasare; Acest cont se deschide la o bancă comercială din Romania.
 • Participantul la PZU, care dorește să transmită oferte de cumpărare cu prețuri pozitive/vânzare cu prețuri negative, precum și OTS în calitate de Participant Implicit, trebuie să:
 • deschidă un cont în numerar (lei) la o bancă comercială din România, denumită în continuare Bancă de decontare,
 • încheie un Mandat SEPA de Debitare Directă B2B cu banca respectivă, prin care autorizează ca:
 • OPCOM S.A. să emită ori de cate ori este necesar o Instrucțiune de Debitare Directă asupra contului său deschis la Banca de decontare;
 • Banca de decontare să debiteze contul său cu sumele prevăzute în Instrucțiunea de Debitare Directă emisă de OPCOM S.A.

Mandatul SEPA de Debitare Directă B2B va fi înregistrat de Banca de decontare în Registrul Unic de Mandate gestionat de Transfond.

 • constituie o Scrisoare de garanție bancară de plată în favoarea OPCOM S.A., care poate fi emisă de:
 • Banca Cont Central în calitate de bancă garantă,
 • Banca Cont Central, în baza contragaranției bancare emisă de Banca contragarantă,
 • Altă bancă comercială, în calitate de bancă garantă și avizată de Banca Cont Central, în baza Convenției incheiate între Banca Cont Central și Banca garantă

Participantul la PZU va întreprinde măsurile necesare pentru primirea de către OPCOM S.A. a scrisorii de garanție bancară de plată de la Banca cont central, nu mai târziu de ora 12:00, cu o zi bancară lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la PZU dorește să introducă oferte de cumpărare la prețuri pozitive și/sau oferte de vânzare la prețuri negative.

Toate scrisorile de garanție bancară de plată sunt întroduse, după avizare, de Banca Cont Central în sistemul informatic al BCR, de unde OPCOM S.A. preia zilnic fișierul actualizat.

 • Cuantumul garanţiei constituite (Gconstituit) trebuie să acopere cumulat, minim:
 • obligaţiile de plată ale participantului neîncasate încă în Contul Central al Pieței pentru Ziua Următoare,
 • valorile maxime cumulate ale ofertelor zilnice de cumpărare la prețuri pozitive /de vânzare la prețuri negative (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil), calculate pentru ziua de tranzacționare curentă, respectiv pentru ofertele transmise în avans;
 • valoarea obligaţiilor de plată rezultate prin aplicarea la cantitatea maximă din ofertele zilnice de cumpărare și/sau vânzare a tarifului reglementat - componenta de realizare a tranzacțiilor pe piețele centralizate în care OPCOM S.A. este contraparte - PZU (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil), calculată pentru ziua de tranzacționare curentă, respectiv pentru ofertele transmise în avans.

 

 • În vederea validării în ziua de tranzacționare a ofertelor de cumpărare la prețuri pozitive și/sau a ofertelor de vânzare la prețuri negative ale Participanților la Piața pentru Ziua Următoare, OPCOM S.A. calculează zilnic Garanția de validare, după următorul grafic de timp:
  • în ziua anterioară celei de tranzacționare, în intervalul 14:30 - 18:00, pentru toți Participanții la Piața pentru Ziua Următoare;
  • în fiecare zi de tranzacționare (dacă este zi bancară lucrătoare), până la ora 9:00, pentru participanții la Piața pentru Ziua Următoare ale căror obligații de plată au fost încasate în Contul central al Piaței pentru Ziua Următoare până la ora 8:30, de regulă participanții al căror Mandat SEPA de Debitare Directă este încheiat cu BCR în calitate de bancă de decontare.

Mecanismul de încasări/plăți

 • În fiecare zi de tranzacţionare, până la ora 14:00, OPCOM S.A. emite şi pune la dispoziția participanţilor la Piața pentru Ziua Următoare, prin intermediul platformei de decontare, Notele de Decontare Zilnice (în format xml și csv).
 • Valoarea IDD şi a OP se calculează pe baza Notelor de Decontare după cum urmează:

Pentru Participantul la PZU care pentru o zi de livrare a înregistrat atât tranzacții de vânzare, cât şi tranzacții de cumpărare OPCOM S.A. stabileşte valoarea netă (Vnet) astfel:

                               Vnet =Vv – Vc – (∑Tarif)
unde:

Vv - valoarea energiei electrice vândute;
Vc - valoarea energiei electrice cumpărate inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
∑Tarif  - valoarea aferentă tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică - componenta de realizare a tranzacțiilor pe piețele centralizate în care OPCOM S.A. este contraparte - PZU, aplicat la energia electrică cumpărată şi/sau vandută, inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;

Pentru: 

Vnet <0   - Participantul la PZU are poziție netă de cumpărător și OPCOM S.A. emite IDD pentru valoarea netă.
Vnet >0   - Participantul la PZU are poziție netă de vânzător și OPCOM S.A. emite OP pentru valoarea netă.

 • În fiecare zi bancară lucrătoare, până la ora 15:00, OPCOM S.A. emite si transmite la Banca Cont Central, Instrucţiunile de Debitare Directa pentru debitarea conturilor Participanților la Piața pentru Ziua Următoare în poziție netă zilnică de Cumpărător la prețuri pozitive/Vânzător la prețuri negative, cu valoarea netă a obligațiilor de plată și creditarea Contului Central al Pieței pentru Ziua Următoare, deschis de OPCOM S.A. la Banca Cont Central (BCR). Termenul limită pentru creditarea Contului Central al Pieței pentru Ziua Următoare este de 1 zi bancară lucrătoare de la emiterea și transmiterea Instrucțiunilor de Debitare Directă.

Pentru tranzacțiile desfășurate în zilele nelucrătoare, OPCOM S.A. emite și transmite la Banca Cont Central, Instrucțiunile de Debitare Directă, în prima zi bancară lucrătoare, ce urmează după aceste zile, până la ora 10:00.

 • În fiecare zi bancară lucrătoare, până la ora 9:00, OPCOM S.A. primește de la banca Cont Central raportul refuzurilor aferent Instrucțiunilor de Debitare Directă, transmise.
 • La primirea raportului refuzurilor, OPCOM S.A. solicită executarea scrisorii de garanție bancară de plată constituită de participantul la PZU care a înregistrat refuz la plată, cu valoarea obligațiilor de plată neîncasate. Creditarea Contului Central al Pieței pentru Ziua Următoare se efectuează în:

- 1 zi bancară lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă Scrisoarea de Garanție Bancară de Plată este emisă de Banca Cont Central,
- 2 zile bancare lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă Scrisoarea de Garanție Bancară de Plată este emisă de altă Bancă de Garantare și avizată de Banca Cont Central/ emisă de Banca Cont Central, în baza Contragaranției bancare emisă de Banca Contragarantă.

Facturarea

 • Facturile se emit în ore CET, data facturării fiind data ultimei zile a lunii de livrare.
 • OPCOM S.A. transmite facturile, semnate electronic, pe e-mail,  în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare lunii de livrare.
 • Participanții la Piața pentru Ziua Următoare transmit facturile la OPCOM S.A. pe e-mail/fax în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare lunii de livare, și în original cel mai târziu până la data de 10 ale lunii următoare lunii de livrare.

Plăți lunare de regularizare

 • Pe baza facturilor emise de OPCOM S.A. și de participanții la Piața pentru Ziua Următoare, a încasărilor și plăților efectuate în cursul lunii de livrare, în situația în care la sfârșitul lunii se înregistrează obligații de plată și drepturi de încasare egale, reciproce, acestea se regularizează, conform opțiunii participanților, după caz, astfel:
 • emitere reciprocă de Ordine de Plată,
 • emiterea de către OPCOM S.A. a unei IDD de regularizare , și după încasarea contravalorii IDD în Contul Central de PZU, emiterea de Ordin de Plată pentru regularizare, pentru creditarea contului Participantului la PZU,
 • emiterea de Ordine de Compensare și Procese verbale ale ședințelor de compensare semnate în cadrul sedințelor de compensare organizate de Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie,
 • semnarea de Ordine de compensare la sediul OPCOM S.A.

În vederea participării la Piața pentru Ziua Următoare, vă punem la dispoziție următoarele informații:

 • Noile modele de Scrisori de garantie bancara si amendamentele la acestea pentru tranzactiile din PZU si PI;
 • Lista băncilor care au aderat la sistemul SEPA Direct Debit  (Transfond);
 • Lista băncilor care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea Scrisorilor de Garanție Bancară pentru tranzacțiile pe PZU;
Codul IBAN al Contului Central al PZU este: RO59RNCB0074029217370032