Home

 •   
       

 •  OPCOM: POLITICA ÎN DOMENIUL CALITATII
  POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII

   

  Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM” SA îşi concentrează toate eforturile şi resursele pentru asigurarea calităţii activităţilor aferente; organizării şi administrării piețelor centralizate de energie electrică, în cadru național, regional și european, respectiv piața intrazilnică, piața pentru ziua următoare, piața contractelor bilaterale de energie electrică cu modalitățile de tranzacționare specifice, piața centralizată pentru serviciul universal, piața centralizată cu negociere dublă continuă a contractelor bilaterale de energie electrică și piața de energie electrică pentru clienții finali mari; organizarii și administrarii pieței de certificate verzi prin pietele centralizate anonime de certificate verzi spot si la termen si prin piața contractelor bilaterale de certificate verzi și administrarea Registrului certificatelor verzi; indeplinirii funcției de operator de decontare pentru piețele centralizate de energie electrică si de gaze naturale în care are calitatea de contraparte și a celei de operator de decontare exclusiv cu rolul de a stabili drepturile de încasare/obligațiile de plată pentru participanții la piața de echilibrare și dezechilibrele cantitative și valorice ale părților responsabile cu echilibrarea; organizarii și administrarii piețelor centralizate de gaze naturale cu modalitățile de tranzacționare specifice; organizarii și administrarea activității de supraveghere a piețelor administrate; organizarii și administrarii activității de raportare către ACER (REMIT).

  OPCOM SA şi-a stabilit, ca parte integrantă a activităţii globale a societăţii, menţinerea în funcţionare la parametrii proiectaţi şi actualizaţi a Sistemului de Management al Calităţii.

  Principiile care stau la baza politicii societăţii în domeniul calităţii sunt următoarele:
  •  Respectarea legislaţiei primare şi secundare precum şi a cerinţelor autorităţilor abilitate;
  •  Îmbunătăţirea continuă şi diversificarea serviciilor oferite participanţilor la piaţă;
  •  Definirea şi actualizarea responsabilităţilor în cadrul managementului sistemului calităţii;
  •  Adaptarea şi creşterea nivelului de pregătire a personalului pentru îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor în conformitate cu responsabilităţile definite de reglementările în vigoare;
  •  Analiza şi implementarea oportunităţilor de îmbunătăţire a activităţii rezultate în urma auditurilor interne şi externe şi a altor verificări de asigurarea calităţii;
  •  Evaluarea permanentă a rezultatelor funcţionării Sistemului de Management al Calităţii şi a conformităţii politicii urmate în domeniul calităţii.

  Directorul general al OPCOM SA îşi asumă întreaga responsabilitate pentru adoptarea Sistemului de Management al Calităţii şi îmbunătăţirea continuă a acestuia.

  Întreg personalul OPCOM SA are obligaţia cunoaşterii şi respectării responsabilităţilor atribuite în domeniul calităţii şi a implementării Sistemului de Management al Calităţii în activităţile pe care le desfăşoară.

   

  POLITICA IN DOMENIUL SECURITATII INFORMATIILOR

   

  Politica OPCOM S.A. este de a urmari permanent indeplinirea responsabilitatilor ce ii revin in pietele de enegie electrica si de gaze naturale la nivel national si european in conditiile asigurarii unei securitati a informatiilor la cele mai inalte standarde, prin implementarea si operarea unui Sistem de Management al Securitatii Informatiei in deplina conformitate cu standardul international ISO/IEC 27001:2013, urmarind imbunatatirea continua a acestuia si mentinerea certificarii organizatiei.

  OPCOM S.A. constientizeaza faptul ca atributele Managementului Securitatii Informatiei – confidentialitate, integritate si disponibilitate – constituie parti integrante ale functiilor manageriale. Managementul de varf al OPCOM S.A. considera aceste atribute ca responsabilitati principale si fundamentale pentru bunele practici organizationale privind adoptarea masurilor corespunzatoare de securitate, armonizate cu cerintele standardului international ISO/IEC 27001:2013.

  De asemenea, OPCOM S.A., in calitate de operator de servicii esentiale, implementeaza masurile necesare pentru respectarea prevederilor Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a retelelor si sistemelor informatice, lege care transpune Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European si a Consiliului din 6 iulie 2016 privind masuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a retelelor si a sistemelor informatice in Uniune (Directiva NIS).
  OPCOM S.A. actioneaza pentru:

  Responsabilitatea pentru sustinerea si respectarea acestei politici apartine intregii organizatii, sub indrumarea si asistenta managementului de varf, care incurajeaza angajamentul intregului personal in abordarea securitatii informatiei ca parte a competentelor profesionale si a culturii organizationale.

  In acest sens, managementul OPCOM S.A. a desemnat un reprezentant al managementului pentru securitatea informatiei, precum si o echipa de responsabili NIS (Network and Information Security), care impreuna cu echipa de lucru pentru securitatea informatiei si cu Colectivul de Reactie la Incidentele de Securitate, coordoneaza activitatile organizatei in ceea ce priveste securitatea informatiei si reprezinta OPCOM S.A. in relatia cu consultantii, organismul de certificare si grupurile de interes sau alte forumuri de specialitate sau asociatii profesionale din domeniul securitatii informatiei.

  Sistemul de Management al Calitatii si
  Sistemul de Management al Securitatii Informatiei
  sunt certificate de către
  Lloyd's Register Quality Assurance
  în conformitate cu standardele de calitate
  ISO 9001:2015, SR EN ISO 9001:2015, respectiv
  ISO/IEC 27001:2013, SR ISO/IEC 27001:2013