Home

 •   
       

 •  OPCOM: PROFIL
  Rolul OPCOM

  Conform prevederilor legislatiei primare și secundare în vigoare, Societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și Gaze Naturale “OPCOM” S.A. îndeplineşte rolul de administrator al pieţei de energie electrică, furnizând un cadru organizat, viabil şi eficient pentru desfăşurarea tranzacţiilor comerciale în cadrul pieţei angro de energie electrică și desfasoară activitaţi de administrare a pieţelor centralizate în sectorul gazelor naturale, în conditii de consecvenţă, corectitudine, obiectivitate, independenţă, echidistanţă, transparenţă şi nediscriminare.

  Principalele activităţi desfăşurate de OPCOM conform prevederilor legislatiei primare și secundare în vigoare:

   

   

  AUTORITĂŢI:

   

  Pct.10. Obiectivul de politica publica a societatii

  OPCOM își desfășoară activitatea în deplină conformitate cu prevederile Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, ale Legii nr. 220/2008 republicată, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, cu modificările și completările ulterioare, ale legislației secundare emise și aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), cu prevederile condițiilor licențelor acordate de ANRE, respectiv Licența pentru administrarea piețelor centralizate pentru energie electrică nr. 407 și Licența pentru administrarea piețelor centralizate în sectorul gazelor naturale nr. 1798. Totodată, activitatea şi dezvoltarea OPCOM sunt realizate astfel încât să se asigure îndeplinirea de către societate a obiectivelor şi responsabilităţiilor care îi revin în conformitate cu programul de guvernare, strategia energetica naţională, memorandumurile şi deciziile guvernamentale, acordurile asumate de statul român faţă de instituţiile financiare internaţionale.
  OPCOM asigură un cadru organizat, viabil şi eficient pentru desfăşurarea tranzacţiilor comerciale în cadrul piețelor centralizate organizate, în condiții de consecvenţă, corectitudine, obiectivitate, independenţă, echidistanţă, transparenţă şi nediscriminare.
  În același timp, în activitatea și dezvoltarea sa, OPCOM se conformează prevederilor legislației europene cu aplicabilitate corespunzătoare rolului și responsabilităților sale (printre altele, Regulamentul (UE) nr. 2015/1222 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor, Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie și Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1348/2014 al Comisiei privind raportarea de date, pentru punerea în aplicare a articolului 8 alineatele (2) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței angro de energie).
  Se menționează faptul că OPCOM este Operator al pieței de energie electrică desemnat (NEMO - Nominated Electricity Market Operator) al pieței pentru ziua următoare și al pieței intrazilnice de energie electrică pentru zona de ofertare România, în sensul prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1222 cu aplicabilitate pentru cuplarea piețelor pe aceste orizonturi și participă la punerea în aplicare a prevederilor acestui Regulament.
  Totodată, OPCOM a fost calificat de către ACER ca Mecanism de Raportare Înregistrat, în vederea raportării ofertelor și tranzacțiilor stabilite de participanții la piața angro de energie din România.
  Din perspectiva domeniului său de activitate și a responsabilităților ce îi revin, OPCOM este membru al Asociaţiei internaţionale a burselor de energie (APEx, Association of Power Exchanges), Asociaţiei burselor europene de energie (EUROPEX, Association of European Energy Exchanges), altor comitete și asociații naționale.
  Pentru a garanta către terți și autoritățile implicate calitatea serviciilor furnizate în baza licențelor deținute, OPCOM aplică un Sistem de management al calității certificat de Lloyd's Register Quality Assurance, conform ISO 9001:2015– SR EN ISO 9001:2015. Totodată, pentru a garanta securitatea, confidențialitatea și disponibilitatea informațiilor părților interesate, OPCOM aplică un Sistem de Management al Securităţii Informaţiei certificat de Lloyd's Register LRQA, conform ISO/IEC 27001:2013 – SR ISO/IEC 27001:2013.
  OPCOM întreprinde acțiunile necesare pentru îndeplinirea misiunii sale de furnizare a prețurilor de referință pentru energie electrică și gaze naturale precum și a semnalelor de preț la termen pentru energie electrică și gaze naturale și asigurarea condițiilor de piață în ansamblul lor, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor strategiei energetice naționale și menite să crească transparența și integritatea generală a pieței angro de energie din România, sprijinind procesul de finalizare a liberalizării pieței și integrarea acesteia în piața unică europeană.
  Totodată, OPCOM întreprinde, printr-o abordare susținută, consistentă și activă, în cooperare cu entitățile române implicate, precum și cu partenerii europeni implicați, acțiuni necesare în contextul punerii în aplicare a prevederilor legislației și deciziilor europene dedicate creării și operării pieței unice europene a energiei electrice, incluzând participarea în procese de cooperare bilaterale, regionale și pan-europene dedicate cuplării piețelor de energie electrică pe orizonturile ziua următoare și intrazilnic transfrontalier.
  OPCOM evoluează corporativ, tehnic și tehnologic astfel încât să îndeplinească permanent, fiabil și sigur responsabilitățile care îi revin conform legislației și în deplină conformitate cu prevederile cadrului legislației naționale primare și secundare și al legislației europene aplicabile și urmărește armonizarea procesului propriu de evoluție cu evoluția mecanismelor comerciale ale pieței, tendințelor și riscurilor acesteia, precum și cu nivelul de maturitate al pieței.
  În același timp, societatea aplică măsuri de management modern în condiții de calitate superioară și asigură administrarea societății din punct de vedere economico-financiar cu respectarea deplină a legislației în vigoare și în condiții de eficiență și eficacitate.