Home

 •   
       

 •  OPCOM: Legislatia europeana

  NOTĂ IMPORTANTĂ: ‘Legislaţia europeană doar în versiunea tipărită în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este considerată autentică’.

  Regulamentul (UE) nr. 1227/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2011 privind integritatea și transparența pieței angro de energie
  HTML PDF
  „Obiectivul sporirii integrității și transparenței piețelor angro de energie ar trebui să fie promovarea unei concurențe deschise și echitabile pe piețele angro de energie în beneficiul consumatorilor finali de energie.”
  Regulamentul (CE) nr. 713/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 de instituire a Agenţiei pentru Cooperarea Autorităţilor de Reglementare din Domeniul Energiei
  HTML PDF
  „Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2007 intitulată "O politică energetică pentru Europa" a subliniat importanţa finalizării pieţei interne a energiei electrice şi a gazelor naturale. Îmbunătăţirea cadrului de reglementare la nivel comunitar a fost identificată ca reprezentând o măsură cheie în atingerea acestui obiectiv.”
  Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi de abrogare a Directivei 2003/54/CE
  HTML PDF
  „Piaţa internă a energiei electrice, care a fost implementată treptat începând cu 1999, are drept obiectiv să ofere tuturor consumatorilor din Comunitate, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, posibilităţi reale de alegere, precum şi noi oportunităţi de afaceri şi un comerţ transfrontalier mai intens, pentru a asigura obţinerea de progrese în materie de eficienţă, preţuri competitive şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor, precum şi pentru a contribui la siguranţa alimentării cu energie şi la dezvoltarea durabilă.”
  Regulamentul (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003
  HTML PDF
  „Comunicarea Comisiei din 10 ianuarie 2007 intitulată "O politică energetică pentru Europa" a subliniat importanţa finalizării pieţei interne a energiei electrice şi a creării unor condiţii de concurenţă echitabile pentru toate întreprinderile din domeniul energiei electrice din Comunitate. Comunicările Comisiei din 10 ianuarie 2007 intitulate "Perspectivele pentru piaţa internă a gazelor naturale şi a energiei electrice" şi "Anchetă efectuată în temeiul articolului 17 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 în sectoarele europene ale gazelor naturale şi energiei electrice (raport final)" au demonstrat că normele şi măsurile actuale nu asigură nici cadrul necesar, nici nu prevăd crearea capacităţilor de interconexiune necesare în vederea îndeplinirii obiectivului de a realiza o piaţă internă funcţională, eficientă şi deschisă.”
  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE şi 2003/30/CE Text cu relevanţă pentru SEE
  HTML PDF
  „Controlul consumului de energie în Europa şi intensificarea utilizării energiei din surse regenerabile, împreună cu economiile de energie şi creşterea eficienţei energetice, constituie componente importante ale pachetului de măsuri necesare pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru respectarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite privind schimbările climatice şi a altor angajamente asumate la nivel comunitar şi internaţional în vederea reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră în perspectiva anului 2012. De asemenea, aceşti factori joacă un rol important în promovarea siguranţei în aprovizionarea cu energie, promovarea dezvoltării tehnologice şi a inovaţiei şi oferirea unor oportunităţi de ocupare a forţei de muncă şi de dezvoltare regională, în special în zonele rurale şi în cele izolate.”
  Directiva 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăţirii şi extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră
  HTML PDF
  „În Rezoluţia sa din 31 ianuarie 2008 referitoare la rezultatul Conferinţei de la Bali privind schimbările climatice (COP 13 şi COP/MOP 3) [6], Parlamentul European a reafirmat poziţia sa, potrivit căreia ţările industrializate ar trebui să se angajeze să îşi reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puţin 30 % până în 2020 şi cu 60-80 % până în 2050, comparativ cu nivelurile din 1990. Dat fiind că anticipează rezultate pozitive în urma negocierilor de la Conferinţa părţilor (COP 15) care va avea loc la Copenhaga în 2009, Uniunea Europeană ar trebui să înceapă să pregătească obiective mai stricte de reducere a emisiilor pentru 2020 şi ulterior acestei date şi ar trebui să asigure ca, după 2013, sistemul comunitar să permită, dacă este necesar, impunerea unor plafoane mai stricte pentru emisii, în cadrul contribuţiei Uniunii la un nou acord internaţional privind schimbările climatice (denumit în continuare "acord internaţional privind schimbările climatice").”
  DIRECTIVA 54/2003 A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI
  26 iunie 2003, Bruxelles
  Directiva 96/92/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 19 decembrie 1996 privind regulile comune pentru piata interna de energie electrica a contribuit semnificativ la crearea unei piete interne de energie electrica. Experienta in implementarea Directivei arata beneficiile care pot rezulta din existenta pietei interne de energie electrica, in ceea ce priveste eficienta, reducerea preturilor, standarde mai inalte pentru servicii si o concurenta mai mare...
  Extras din textul Directivei.
  Mai mult ...
  REGLEMENTAREA (CE) A PARLAMENTULUI SI CONSILIULUI EUROPEAN NR.1228/2003
  26 iunie 2003, Bruxelles
  La intalnirea de la Lisabona din 23 si 24 martie 2000, Consiliul European a cerut accelerarea actiunii in vederea definitivarii pietei interne, atat in sectorul de electricitate, cat si in sectorul de gaz, si accelerarea liberalizarii in aceste sectoare in vederea realizarii unei piete interne de electricitate pe deplin operationala in aceste domenii. Crearea unei piete interne reale va fi promovata prin intensificarea tranzactiilor de electricitate, care in prezent sunt insuficient dezvoltate comparativ cu alte sectoare ale economiei...
  Extras din textul Reglementarii .
  Mai mult ...
  Mai multe informatii gasiti la

  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024