Home

 •   
       

 •  OPCOM: Înregistrare PZU
  PZU - Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

   

  Procedura Operațională privind funcționarea Pieței pentru Ziua Următoare de energie electrică – revizia 6, cu aplicare de la data de 08.06.2022 aprobată prin Avizul Președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 21 din 08 iunie 2022.
  Lista Mesaje operaționale
  Procedura privind înregistrarea la piețele organizate de energie electrică administrate de OPCOM SA  
  Reglementări relevante:

  Procedura privind inregistrarea la pietele organizate de energie electrica administrate de OPCOM S.A.  
  Regulamentul (forma consolidată) de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor şi modificarea unor acte normative care reglementează piaţa pentru ziua următoare de energie electrică, cu modificările și completările ulterioare:

  Ghidul utilizatorului Participantului la Piața pentru Ziua Următoare, Revizia 5
  Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piaţa pentru Ziua Următoare
  Noile modele de Scrisori de garantie bancara, aplicabile din aprilie 2022
  Procedura privind încasările și plăţile aferente tranzacţiilor pe Piaţa de energie electrică pentru Ziua Următoare
  Codul IBAN al Contului Central de PZU – RO 59 RNCB 0074 0292 1737 0032
  Pentru validarea interna a ofertelor XML, va punem la dispozitie schemele necesare aici (schema de baza fiind full_offer.xsd)
  Lista instituțiilor bancare care au adoptat Schema de debitare directă B2B SEPA RON
  Lista actualizată de bănci care au încheiat convenții cu BCR pentru emiterea SGB pe Piața pentru Ziua Următoare și Piața Intrazilnică de energie electrică
  Rezultatele cuplarii PZU sunt stabilite printr-un algoritm unificat de matching - Euphemia, care realizează un matching comun al ofertelor
  Procedura de transmitere a notificărilor fizice pe PRE-uri aferente tranzacțiilor pe PZU în situația transferului de către participanții la PZU, a responsabilității echilibrării de la un PRE la alt PRE.

   


  Etapele de parcurs de către un agent economic în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa pentru Ziua Următoare sunt detaliate în Procedura privind înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM S.A.:

  1. Obţinerea din partea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei a licenţei pentru producere, furnizare, distribuție, transport și servicii de sistem sau decizie care îi dă dreptul de a desfășura în România activitatea de furnizare sau activitatea de trader
  2. Înregistrarea ca parte responsabilă cu echilibrarea (PRE) la Operatorul Pieţei de Echilibrare sau delegarea responsabilităţii echilibrării către o altă PRE
  3. Depunerea unei scrisori de intenţie la Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale “OPCOM” S.A.
  4. Întocmirea dosarului cu documentaţia specificată în Procedura privind înregistrarea participanţilor la Piaţa pentru Ziua Următoare şi depunerea acestuia la OPCOM
  5. Semnarea Convenţiei de participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică)
  6. Depunerea la societatea Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale OPCOM S.A. a declaratiei pe proprie răspundere în conformitate cu prevederile art. iv pct.1.e) din Ordonanța Guvernului României nr. 28/27.08.2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, și primirea de la OPCOM a declarației sale pe proprie răspundere

  Convenţia de participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică) – prevederile IDA se aplică de la data de 13 iunie 2024
  Act Adițional la Convenția de participare la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică) – model pentru consemnarea modificării datelor de identificare ale participanților la Pieţele pe Termen Scurt de Energie Electrică (Piața pentru Ziua Următoare și Piaţa Intrazilnică)
  Contractul de comodat unic pentru cheia USB Token necesară pentru accesul la piețele centralizate OPCOM
  Notă: În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat dacă se dorește utilizarea pentru PZU a aceluiași token
  Manual de instalare a aplicatiei ActivID ActivClient pentru citirea tokenului

  ANUNT!
  Incepand cu 15 iunie 2022, Microsoft retrage browserul Internet Explorer, browser utilizat pentru accesarea sistemului de decontare OPCOM, la adresa http://www.oper.ro/settparticipant.
  Pentru a putea accesa în continuare sistemul de decontare, vă recomandăm utilizarea browserului Microsoft Edge, minim versiunea 77, și parcurgerea documentului cu instrucțiuni de configurare:
  Setări Microsoft Edge pentru platforma de decontare OPCOM-iunie 2022

   
  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială, constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  10/07/2024
  16/07/2024
  09/07/2024
  08/07/2024
  01/07/2024
  27/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024