Home

 •   
       

 •  OPCOM: PMC Înregistrare
  Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulamente - PMC

   

  Înscrierea la Piața de energie electrică pentru clienții finali mari

  La Piața de energie electrică pentru clienții finali mari se pot înregistra:

  Solicitanții vor depune la OPCOM o scrisoare de intenţie privind înregistrarea ca Participant la Piaţa de energie electrică pentru clienții finali mari, însoțită de următoarele documente:

  Notă: Contractul de comodat este unic pentru accesul la PCCB-NC, PZU, PCV și PMC. În cazul în care participantul a semnat deja Contractul de comodat pentru cel puțin una din piețe, se va completa doar anexa la Contractul de comodat.

  În cazul în care solicitantul este deja înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune după caz, numai documentele suplimentare specifice Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari (documente specifice) care nu au fost depuse anterior pentru înregistrarea la o altă piață centralizată, însoțite de o declarație pe proprie răspundere potrivit căreia documentele depuse în procesul/procesele de înregistrare derulate anterior sunt în vigoare, integral aplicabile și nu necesită actualizare;
  În cazul în care solicitantul nu este încă înregistrat la o altă piață centralizată de energie electrică, va depune toate documentele specifice Pieței de energie electrică pentru clienții finali mari (documente specifice).

  Notă: Pentru confirmarea calității de client final mare, societățile interesate trebuie să depună în conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrare participanților la piețele centralizate de energie electrică administrate de OPCOM SA documentele specificate la Anexa 3, punctul 18 – “Agregatorul care combină sarcinile mai multor clienţi finali, va transmite lista clienților finali respectivi și puterea aprobată totală pe baza sumei puterilor aprobate ale locurilor de consum ale clienţilor finali agregaţi pe care o include ca anexă la convenția de participare respective” și punctul 22 – “Documentul privind încadrarea în categoria de consum acceptată de Regulamentul privind cadrul organizat de contractare a energiei electrice pentru clienţii finali mari” (Avizul tehnic de racordare prin care să fie confirmată o putere aprobată mai mare de 8 MW).

  Etapele de parcurs de către un solicitant în procesul de înregistrare ca participant la Piaţa de energie electrică pentru clienții finali mari sunt următoarele:

   

  Cadrul de reglementare aferent Pieţei de energie electrică pentru clienții finali mari
  Notă! Pentru a respecta cerințele GDPR, vă rugăm să transmiteți Contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice pe PMC propus care însoțește oferta inițiatoare, în vederea publicării acestora pe website-ul OPCOM, fără a conține date cu caracter personal nesolicitate, respectiv nume, prenume, telefon și adresa email.

  31.05.2022
  Vă anunțăm prelungirea până la 20.06.2022 a perioadei tranzitorii de menținere a calității de participanți la PMC în baza Convenției de participare la piață semnată pentru modalitatea de tranzacționare PMC, forma aplicabilă până la data de 30.04.2022. Prin urmare, pentru menținerea calității de participant la PMC, Convenția de participare la PMC în forma aplicabilă începând cu 01.05.2022 poate fi transmisă până la data de 20.06.2022.

  01.05.2022
  IMPORTANT! Actualizarea Convenției de participare la PMC.

   
  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

   

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024