Home

 •   
       

 •  OPCOM: PCGN-OTC inregistrare
  PCGN-OTC / Înregistrare, Convenție, Proceduri, Regulament

  Cadrul legal aplicabil începând cu 01.01.2019

  În conformitate cu prevederile Procedurii privind înregistrarea participanților la piețele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM S.A., documentele necesare pentru înscrierea la piață sunt:

  a) Scrisoarea de intenţie (Anexa 3 a procedurii);
  b) Convenţia de participare la Piețele produselor standardizate pe termen mediu şi lung de gaze naturale semnată, în două exemplare original, câte unul pentru fiecare parte;
  c) Acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacții încheiate în cadrul segmentelor piețelor centralizate, în vederea derulării de către OTS a activității de transport a gazelor naturale;
  d) Documente specifice agentului economic:
  I) copie după licență și copie după decizia de acordare a Licenței, în cazul operatorilor economici care dețin o Licență emisă de către ANRE;
  II) documentul oficial care confirmă existenţa legală a agentului economic, respectiv:
  i) pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare la Registrul Comerţului;
  ii) pentru persoanele juridice străine – copie după atestarea din partea camerei de comerţ sau a altui organ competent din ţara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină, care să confirme existenţa sa legală, obiectul activităţii şi capitalul său social – copie însoțită de originalul traducerii autorizate;
  III) documentul oficial care confirmă înregistrarea în scopuri de TVA a agentului economic, respectiv:
  i) pentru persoanele juridice române – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile române;
  ii) pentru persoanele juridice străine – copie după certificatul de înregistrare fiscală emis de autorităţile competente din tara în care îşi are sediul societatea comercială sau organizaţia economică străină, însoțită de originalul traducerii autorizate;
  IV) datele necesare înscrierii în Registrul de tranzacționare – aceste date se transmit într-un document centralizator, ca anexă a scrisorii de intenție:
  i) Denumirea operatorului economic;
  ii) Sediul, telefon, fax, e-mail;
  iii) Numele și funcția reprezentantului legal sau a reprezentantului convențional (în acest caz se depune și împuternicirea legalizată sau procura) și datele de contact ale acestuia;
  iv) Numele și funcția persoanei/persoanelor împuternicită(e) pentru a reprezenta participantul în relația cu OPCOM S.A. și datele de contact ale acestuia/acestora;
  v) Persoana sau persoanele având drept de tranzacționare și datele de contact ale acestuia/acestora;
  vi) Codul ACER alocat, după caz.
  Suplimentar, în vederea emiterii și transmiterii facturilor aferente tarifelor aplicabile pentru piețele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM S.A., în acest sens fiind necesară completarea documentului centralizator de la punctul IV) cu următoarele date:
  i) Cod unic de înregistrare participant;
  ii) Dacă este plătitor de TVA;
  iii) Număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului;
  iv) Banca și Codul IBAN;
  v) Nume, prenume reprezentant pentru corespondența privind facturile;
  vi) Nume, prenume, funcție, număr de telefon pentru persoana de contact de la departamentul care va gestiona relația cu OPCOM S.A. referitoare la facturare.

  Model de scrisoare de intenție privind înregistrarea ca Participant la piețele centralizate de gaze naturale administrate de OPCOM
  Model date necesare înscrierii în Registrul de tranzacționare

  Model *) 1 Lista de eligibilitate
  Model *) 2 Lista de eligibilitate

  *) Listele de eligibilitate pot fi depuse în una din modalităţile expuse mai sus sau în oricare alta formă prin care ne comunicaţi numele partenerilor eligibili distinct pe vânzare/cumpărare şi produse

  Pentru clarificări vă stăm la dispoziție la adresa pcgn@opcom.ro sau la următoarele numere de telefon: 0213071 422 / 0213071 728 / 0213071 743
  IMPORTANT!

  Vă informăm că documentele propuse de OPCOM S.A. și publicate pe web-site-ul propriu, în calitatea sa de administrator a pieţelor centralizate de energie electrică în temeiul Licenței ANRE nr. 407/20.12.2001 și de administrator a pieţelor centralizate de gaze naturale în temeiul Licenței ANRE nr. 2270/14.12.2018 și care se pot constitui obiectul drepturilor de proprietate intelectuală sau, după caz, ale drepturilor de proprietate industrială constituie proprietatea intelectuală şi industrială a OPCOM S.A., fiind astfel recunoscute și protejate de dispozițiile relevante ale dreptului român, comunitar şi internațional pentru protecția proprietății intelectuale şi a proprietății industriale, sens în care s-ar putea acorda posibilitatea unor terțe părți de a le reproduce, distribui, de a realiza opere derivate, de a le retransmite sau de a îndeplini alte astfel de acțiuni numai cu autorizarea prealabilă expresă OPCOM S.A.

  Dispozițiile art. 7 referitoare la obiectul drepturilor de autor coroborate cu dispozițiile art. 13 referitoare la drepturi patrimoniale, distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice acțiuni ale terților referitoare la propriile opere sunt impuse în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

  În temeiul acelorași norme juridice, se specifică în mod expres, conform art. 20 alin (2) faptul că dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea publică sau punerea la dispoziția publicului a operelor nu se consideră epuizat prin niciun act de comunicare publică sau de punere la dispoziția publicului.

  Ca atare, vă informăm că OPCOM S.A. nu permite reproducerea, distribuirea, realizarea unor opere derivate, retransmiterea sau orice altă utilizare în scop comercial a documentelor aplicabile piețelor administrate de OPCOM S.A. așa cum sunt publicate pe pagina de web a OPCOM S.A., decât în cadrul piețelor administrate de OPCOM S.A. și vă aducem în vedere faptul că OPCOM S.A. își rezervă dreptul să demareze și să susțină toate demersurile legale necesare, inclusiv prin intentarea unor eventuale acțiuni în fața instanțelor judecătorești și/sau autorităților competente cu privire la aspectele care impactează în mod negativ activitatea sa.

  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024