Home

 •   
       

 •  OPCOM: PCTL_Prezentare
  Piața centralizată destinată atribuirii contractelor de energie electrică pentru perioade lungi de livrare
  Prezentare mecanism (Descriere PCTL)

  Prezentare piețe organizate de energie electrică la termen

   

  Caracteristici

  Transmitere ofertă iniţiatoare:

  Documentele vor fi transmise în variantă electronică pe email la adresa pccb@opcom.ro.
  Verificarea de către OPCTL a ofertei și documentelor transmise în conformitate cu prevederile procedurii specifice. Ofertele transmise vor primi număr de înregistrare. Acestea se vor publica pe site-ul OPCOM în tabel anunţuri;

  Nr. crt. Etapă/Acţiune Dată început Dată
  sfârşit
  Descriere
  1. Publicare Anunț  de organizare a sesiunii de tranzacţionare D D  
  Etapa de preselecţie a candidaţilor 
  2. Transmiterea documentelor solicitate pentru etapa de preselecţie a participanţilor cu oferte de răspuns. D+3 D+Ndoc (conform solicitării inițiatorului) Participanții la PCTL care doresc să participe în calitate de respondenți la sesiunea de tranzacționare anunțată pe site-ul OPCOM SA transmit la OPCTL la adresa pccb@opcom.ro și la adresa/adresele de email indicată/e de participantul inițiator documentele solicitate pentru etapa de preselecţie a participanţilor cu oferte de răspuns.
  3. Evaluarea indicatorilor de bonitate în baza criteriilor de preselecţie/ eligibilitate precizate de către participantul inițiator. D+3 D+Nevaluare
  (conform solicitării inițiatorului)
  Persoanele împuternicite în acest scop de către participantul inițiator vor evalua gradul de îndeplinire a criteriilor de preselecţie/eligibilitate de către participanții interesați în participarea cu oferte de energie electrică de răspuns.
  4. Transmiterea rapoartelor de evaluare către OPCOM D+6 D+Nevaluare
  +3
  •În urma evaluării documentelor, reprezentanții împuterniciți ai inițiatorului vor întocmi un raport în care vor preciza rezultatul evaluării criteriilor de preselecţie/eligibilitate precizate la momentul transmiterii ofertei inițiatoare. Acest raport va fi comunicat OPCTL în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea documentelor de la participanții la PCTL care doresc să participe în calitate de respondenți și va conține rezoluția de calificare pentru etapele următoare ale sesiunii de tranzacționare sau de invalidare a participării în etapele următoare.
  •OPCTL verifică raportul întocmit de reprezentanții participantului inițiator și îl va viza, în cazul în care consideră că nu sunt inadvertențe între rezultatul evaluării criteriilor de preselecţie/eligibilitate și rezoluția de calificare pentru etapele următoare ale sesiunii de tranzacționare. În cazul în care raportul comunicat conține inadvertențe față de documentele transmise de către participantul care dorește să participe cu oferte de răspuns, OPCTL ca comunica observațiile sale emitentului raportului și va solicita retransmiterea acestuia.

  Etapa de dialog competitiv cu candidaţii calificaţi în urma etapei de preselecţie

  5. Notificarea participanților care au participat în etapa de preselecţie despre rezultatul evaluării D+Nevaluare
  +3
  D+Nevaluare
  +4
   
  6. Transmiterea de către participanții validați în etapa de preselecție  a propunerilor proprii privind elementele din oferta iniţiatoare, altele decât preţul, asupra cărora iniţiatorul sesiunii de tranzacţionare doreşte să discute în cadrul etapei de dialog competitiv pentru identificarea condiţiilor ferme ale ofertei finale ce nu vor face obiectul tranzacţionării în etapa de evaluare a ofertelor finale. D+Nevaluare
  +4
  D+Nevaluare
  +4+NDComp
  (conform solicitării inițiatorului)
  Participanții în calitate de respondenți, calificați în urma etapei de preselecție, pot transmite la OPCOM SA la adresa pccb@opcom.ro și la adresa/adresele de email indicată/e de participantul inițiator propunerile proprii privind elementele din oferta iniţiatoare, altele decât preţul, asupra cărora iniţiatorul sesiunii de tranzacţionare doreşte să discute în cadrul etapei de dialog competitiv pentru identificarea condiţiilor ferme ale ofertei finale
  7. Transmitetea de către participantul inițiator a formatului de contract final stabilit pentru a fi aplicabil ofertei inițiatoare pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice pentru perioade lungi de livrare D+Nevaluare
  +4+NDComp
  D+Nevaluare
  +4+NDComp+NContractFinal
  (conform solicitării inițiatorului)
  Participantul inițiator stabilește formatul de contract final aplicabil ofertei inițiatoare pentru vânzarea-cumpărarea energiei electrice pentru perioade lungi de livrare ce va fi transmis la OPCTL în vederea publicării formatului final al contractului;
  8. Publicarea formatului final al contractului D+Nevaluare
  +4+NDComp+NContractFinal +max 3
  (conform solicitării inițiatorului)
    OPCTL publică formatul final al contractului, inclusiv formula de ajustare finală (cu cel puțin 3 (trei) zile lucrătoare înainte de etapa de licitaţie).
  Etapa de licitare
  9. Prima fază a etapei de licitare și după caz, a doua fază de licitare DLicitație=D+Nevaluare
  +4+NDComp+NContractFinal +max 3 +Nlicitație
  (conform solicitării inițiatorului)
  (1h/15 min pauză/1 h) OPCTL organizează o şedinţă de licitaţie cu negociere continuă, în sistem online, care va avea două faze, pentru evaluarea ofertelor finale:
  Prima fază a etapei de licitare: introducerea de către OPCTL în sistemul online de tranzacționare a ofertei inițiatoare și de către respondenți a ofertelor proprii;
  A doua fază a etapei de licitare: corelarea automată a cererii cu oferta în baza căreia se vor încheia tranzacţiile cu energie electrică rezultate din procesul de ofertare din prima fază a etapei de licitare.
  10. Publicare rezultate DLicitație   După încheierea sesiunii de tranzacționare OPCTL publică rezultatele sesiunilor de licitaţie respectiv: nume participant initiator, nume participant câștigător, ofertă/contract, număr (părți) fracții din cantitatea ofertată, în cazul în care participantul inițiator a optat pentru tranzacționarea parțială, perioada de livrare, profilul, cantitățile tranzacționate, preț de pornire, prețurile de adjudectare a ofertelor atribuite și lista participanților care au participat la licitație cu oferte de răspuns;
  11. Transmitere notificări/transmitere contestații DLicitație DLicitație +1 În maxim 24 de ore de la închiderea sesiunii de tranzacționare;
  12. Transmitere contracte semnate DLicitație +1 DLicitație +6 În maxim 5 (cinci) zile lucrătoare de la data comunicării confirmării de tranzacție;
  13. Verificarea contractelor transmise DLicitație +6 DLicitație +7 Verificarea de către OPCCB a contractului bilateral de vânzare-cumpărare energie electrică încheiat întocmai cu rezultatul sesiunii de licitație și cu respectarea întocmai a contractului final transmis pentru a fi publicat de către OPCTL la sfârșitul etapei de dialog competitiv.
  14. Notificare neconformități contracte, dacă este cazul DLicitație +7 DLicitație +8 În caz de neconformitate, contractul este retransmis de OPCTL părţilor în vederea punerii în acord cu contractul publicat.
  15. Retransmitere contracte semnate, dacă este cazul DLicitație +9 DLicitație +9 În termen de o (1) zi lucrătoare (exclusiv ziua transmiterii solicitării);
  16. Reverificare contracte/aplicare penalități, dacă este cazul DLicitație +10 DLicitație +11  

   

  Transmiterea facturii aferente tarifului de tranzacționare: în primele 3 zile lucrătoare din luna următoare lunii în care s-a realizat tranzacția;

  Plata facturii aferentă tarifului de tranzacționare: Conform Procedurii privind modalitatea și termenele de plata a tarifului reglementat practicat de operatorul pieței de energie electrică.
  Opcom Anunţuri
  18/06/2024
  17/06/2024
  14/06/2024
  12/06/2024
  06/06/2024
  03/06/2024
  31/05/2024
  29/05/2024